Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού αυτού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικαιούχου και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση του. Αλλιώς τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παρέχει τη συγκατάθεσή του. Η Career Gate Test (εν συνεχεία «Δικαιούχος») είναι ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας, και διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης και των σχετικών προϋποθέσεων, ενώ οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να ελέγχουν αυτές τις αλλαγές και να παραμένουν στην ιστοσελίδα, μόνο εφόσον αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του Δικαιούχου και οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτόν έχουν καταχωρηθεί με ευθύνη του Δικαιούχου και δεν δεσμεύουν ούτε είναι δυνατόν να γεννήσουν ευθύνη σε οποιαδήποτε εταιρία μνημονεύεται στον δικτυακό τόπο. Καταβάλλεται μάλιστα συνεχώς, κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, την αξιοπιστία,την εγκυρότητα και αντικειμενικότητα του περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου. Ο Δικαιούχος  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οτιδήποτε προβάλλεται με τη μορφή διαφήμισης στο διαδικτυακό μας τόπο, και ούτε προτρέπει έμμεσα ή άμεσα για την εκτέλεση σχετικών ενεργειών. Εναπόκειται δε, στην προσωπική βούληση του επισκέπτη/ χρήστη του παρόν ιστοτόπου να ενεργήσει όπως κρίνει, με προσωπική του ευθύνη. Υποχρέωση του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού αυτού τόπου, είναι η συμμόρφωση του με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, όσο βρίσκεται εντός αυτού και κάνει χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οφείλει, επίσης, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που δύναται να προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα βλάβη τόσο στον Δικαιούχο, όσο και σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή/και στα πνευματικά δικαιώματα αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας  

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα κείμενα και τα αρχεία, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων του Δικαιούχου, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.Τα πνευματικά δικαιώματα και η πνευματική ιδιοκτησία των διαφόρων εκδόσεων των τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού όπως και κάθε μορφής άλλων τεστ που διατίθενται από τις ιστοσελίδες της Career Gate Test και ειδικότερα του  λογισμικού τους, ανήκουν αποκλειστικά στον κ. Θεόδωρο Κατσανέβα. Οι τεχνικοί πληροφορικής και διαδικτύου που ασχολήθηκαν με το λογισμικό και τις ιστοσελίδες των τεστ, εξετέλεσαν οδηγίες του κ. Θεόδωρου Κατσανέβα, δεν έχουν ουσιαστική παρά μόνο τεχνικής και εκτελεστικής φύσεως συμμετοχή στο λογισμικό των τεστ και στη δημιουργία των ισοσελίδων και ως εκ τούτου κανένα απολύτως δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία των τεστ και των ιστοσελίδων. Πιθανή διαρροή προς τρίτους  του λογισμικού του τεστ διώκεται ποινικά και αστικά.  Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στις σελίδες του διαδικτυακού αυτού τόπου μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τον επισκέπτη / χρήστη, όμως δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιονδήποτε λόγο (εμπορικούς ή άλλους), παρά μόνον με την έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.  Ο επισκέπτης/χρήστης, δηλαδή, της παρούσας ιστοσελίδας, δύναται να χρησιμοποιεί τα παραπάνω μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, με τον όρο ότι θα διατηρεί όλες τις σχετικές αναφορές για όλα τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα υπόλοιπα προϊόντα ή υπηρεσίες που υπάρχουν στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, οργανισμών, φορέων, ενώσεων ή/και εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης 

Ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λάθη ή ανακρίβειες στη διαβίβαση τυχόν πληροφοριών ή/και εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την εξασφάλιση του μέγιστου επιπέδου ασφάλειας και εμπιστοσύνης των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού του τόπου, και για τη διασφάλιση των συναλλαγών διαθέτει σύστημα Secure Shell Layer (SSL). Ωστόσο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις ή απαιτήσεις οποιασδήποτε νομικής φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής ή άλλης) από οποιαδήποτε νομική βάση κι αν απορρέουν, όπως επίσης και για τυχόν ζημία που τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη συνεπεία της επισκέψεως-χρήσεως των σελίδων του διαδικτυακού τόπου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος, επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτζας από μη νόμιμο κάτοχο αυτής, ακόμα κι αν έχει δηλωθεί η απώλεια αυτής στην τράπεζα, αλλά βαραίνει εξ’ολοκλήρου τον πελάτη/ κάτοχο αυτής, ο οποίος έιναι και ο μόνος υπεύθυνος για τη φύλαξη αυτής.

«Δεσμοί»/ «links» προς άλλους διαδικτυακούς τόπους   

Ο Δικαιούχος δεν δύναται να παρακολουθεί και να ελέγχει, και συνεπώς δεν είναι υπεύθυνος, για τις παραπομπές μέσω «δεσμών, «hyperlinks» ή/και διαφημιστικών banners, προς ιστοσελίδες τρίτων, που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Αντιθέτως, την ευθύνη για τη λειτουργια, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών τους, την φέρουν οι κάτοχοι των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων. Κατά συνέπεια, ο επισκέπτης/χρήστης αυτού του διαδικτυακού τόπου καλείται να απευθύνεται στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και στους κατόχους αυτών, για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσει.Η ύπαρξη των προαναφερόμενων, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, δεν σημαίνει ότι ο Δικαιούχος αποδέχεται ή ενστερνίζεται το σύνολο του περιεχομένου αυτών, καθώς και ότι συνδέεται με αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η χρήση των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, απαιτεί την καταχώρηση προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών/χρηστών, και για τον λόγο αυτόν ο Δικαιούχος έχει προβεί σε όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων.Η διαχείριση και προστασία των τυχόν διαβιβαζόμενων στον Δικαιούχο προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη διέπεται από τους όρους του παρόντος, του ν. 2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Δικαιούχος δεσμεύεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη δεν γνωστοποιούνται/παραχωρούνται, με οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται ανάρμοστα, χωρίς τη συναίνεση αυτού (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές).Επιπλέον, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού αυτού τόπου, χορηγεί τη συγκατάθεση του στον Δικαιούχο να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που του γνωστοποιεί, και να τα χρησιμοποιεί αυτός και μόνο, για εμπορικούς-επαγγελματικούς σκοπούς.Οι ανήλικοι, κάτω των 18 ετών, απαιτείται να λαμβάνουν τη συγκατάθεση/άδεια των κηδεμόνων τους, για την υποβολή των προσωπικών τους στοιχείων.Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτόν τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στην Global Education, Σινά 22, Μπλόκ Β, Γραφείο 003, 2431 Έγκωμη, Λευκωσία
Τρόποι πληρωμής- Ασφάλεια συναλλαγών

  1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ PAYPAL

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληρωμών PayPal.

* Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή υπηρεσία πληρωμών PayPal στη διεύθυνση: www.paypal.com

Απόρρητο Συναλλαγών

Ο Δικαιούχος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση του απορρήτου. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον επισκέπτη/χρήστη στην Career Gate Test είναι εμπιστευτικές και η Career Gate Test  έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πολιτική επιστροφών και παράδοσης

Ο Δικαιούχος δεσμεύεται για την επιστροφή της παραγγελίας και των χρημάτων σας στις ακόλουθες μόνο δύο περιπτώσεις:

  • Παραλαβή λάθος κωδικού προϊόντος (έκδοση τεστ), από εκείνον που είχε υποβληθεί κατά την παραγγελία, έπειτα από σφάλμα του Δικαιούχου.
  • Μη έκδοση της προσωπικής έκθεσης αποτελεσμάτων του/των τεστ, λόγω χαμηλού βαθμού ειλικρίνειας, και εφόσον ο επισκέπτης/ χρήστης δεν επιθυμεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει εκ νέου τη διαδικασία.

Σε περίπτωση των παραπάνω συμβάντων και εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος ή/και των χρημάτων του, ο Δικαιούχος δεσμεύεται σε διάστημα 15 ημερών από τη σχετική ενημέρωση του (ηλεκτρονική ενημέρωση στο email: contact@careergatecy.com), να ολοκληρώσει την επιστροφή.Επισημαίνεται πως το αίτημα επιστροφής του επισκέπτη/χρήστη θα γίνεται αποδεκτό από τον Δικαιούχο, μόνο έπειτα από γραπτό αίτημα του στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.